wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
 http://www.ukr.net/ua/?go=https%3A%2F%2Frupor.info%2Fnews%2F123708%2Fukrainskie-uchitelya-okazalis-bezgramotnymi-i-provalili-vno&n=1,54398309,5,29752073

   Я завжди згадую в таких випадках нищівні слова О.Довженка на адресу радянського вчителя. Те ж саме можна говорити про сучасного українського вчителя. Безграмотний (не писати ж "неписьменний") попихач кучмівсько-януковичської системи був і є гальмом розвитку дітей. Релікти совєтської школи, яких один мій знайомий влучно називав так: "учи телиці." Це вони за три срібних монетки сиділи і стояли на проплачених синіх мітингах, поливали брудом усе рідне українське і морально калічили і продовжують калічити дітей. Безхребетні жадібні істоти, які готові ретельно виконати будь-яку забаганку начальства. Але найстрашніше те, що нічого не зміниться і після таких фактів. Учи телиці продовжуватимуть сіяти отруйне насіння, бо замінити їх можна хіба такими самими.
   І заради справедливості: не всі такі. Але вчителів від Бога катастрофічно мало. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios