wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
ЧС з футболу добіг логічного кінця. У фінальному двобої зустрілися дві команди: одна по праву, інша, що вужем вповзла. Була лише одна причина вболівати за Аргентину - Мессі. Шкода великого футболіста, який міг би зайняти п`єдестал Пеле, якби не команда - сіра і вбога. Було тисяча причин вболівати за німців з їхньою наступальною агресивною грою, а не боягузливою тактикою блакитних "відіб`ємся, а там, мо`, й заб`ємо". Тому усе логічно і справедливо.
І лише одна деталь зіпсувала радість торжества справедливості. Це канцлер Німеччини, яка ганяла чаї з президентом країни-агресора. Політика зіпсувала футбол.
Одразу згадався вереснь 1939-го, бліц-договір, що закінчився серією бліцкригів (які невдовзі вилилися у велику бійню), і маленька, кинута напризволяще Польща. Що було далі, усі знають. Мабуть, крім пані Меркель. Тут далі годилося б про егоїзм політиків та іншу лабуду, але досить однієї фрази: "порятунок утопаючих справа рук самих утопаючих".
Отож.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios