wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
       Людина слабка перед відчуттям стадності, а якщо когось ображає цей термін. то нехай буде "комплекс сардини". Кожна сардинка в косяку рухається в унісон невидимим сигналам, повертає туди, куди прямує голова косяка. Це непогано ілюструють соціальні мережі.
Колись я звернув увагу на Одноглазників і помітив неприємну деталь: від більшості акаунтів тхне нафталіном і солоденькими фуфличками. Я подумки створив узагальнений портрет завсідника/ці Одноглазників: "міледі" під/за 30, занепокоєна своєю невитребуваністю, яка постить на тему "я на морі з тортиком власного виготовлення". Словом, мімімі. Слоники на бухветі, наречені на долоні та голубочки/котики. Мені від самого початку було це нецікаве й огидне, тому я ні дня не провів у цьому затхлому середовищі.
       У ВК я мав акаунт, але з часом зрозумів, що основна маса відвідувачів - "упорота" і принципово непіддатна змінам реперна молодь, дуже піддатна маніпуляціям. Сардини, які сахаються від хвиль туди-сюди. Тому я акаунт закинув.
       Шпигунська контора у кремлях вміло користала й користає сардин із ОК та ВК через їхню несамостійність і хиткість моральних та ідеологічних позицій. Тому мені їх анітрохи не жаль.
      В ЖЖ мені подобалось через те, що сардини туди забрідали вкрай рідко. Тут вони почували себе як футбольний хул в оперному театрі. В ЖЖ вони не заводились - собачі блохи не перебігають на людину. Інша температура і структура. Але хитрожопість його власників, які піддалися спокусі махлювати рейтингами та шпигунити, дістала. Оті усі миро та морениморани витісняють серйозний контент на периферію.  Перевід серверів до ФСБ стали останньою краплею. Я закинув ЖЖ, хоча регулярно заходжу, щоб почитати розумних людей, більшість яких перебралась на Дрім, але не усі.
      Дрім схожий на світську тусовку: усі з бокалами бродять простором і інколи заводять легкі розмови. Це мені до вподоби, поки що.
     Повертаючись до сардин, розповім діалог двох із них, чому став невільним свідком.
    - Усе, пропав Інтернет. - пробулькала одна.
    - Тепер в ньому нічого рбити, - піддакнула інша.
    Інернет для них - ОК і ВК, іншого вони не знають. Ось так.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios