wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
   Давно не писав - не мав сенсу.
   Реакцій на події чимало, але короткі, як зупинка пса під деревом з піднятою лапою. Але таких реакцій у інет-просторі вище чуба.
   Реакції приблизно такі: "твітнути". А чому б і ні. 

  Про безвіз. Реакція ватоголових не лише підкреслює пожежу у їхньому стані, але й повну протилежність  світобачення між нами і ними. У них безвіз асоціюється чомусь виключно з можливістю випити вина у Бургундії, зіжерти хамону в Каталонії і насрати у Колізеї. Для нас же це - цивілізаційний маркер, який тепер проліг східними нашими кордонами і відсік їх від нас. І це головне. А я особисто радий за дітей і онуків, які матимуть змогу бачити цивілізований світ.
  Про ЖЖ. Зізнаюсь: ходжу туди регулярно, але як у музей. ЖЖ перетворився на смітник, у топі якого фігурують кремлівські боти, фітнес-жопи та звідниці. Але я ходжу лише перевіреними стежками до друзів. Із росіян інколи до Валєри і Вероли.
  Про втрату обличчя. Особисто для мене тримати обличчя є моральним пріоритетом. Я ніколи не зрозумію провокаторів із заголовками "У Киева отбирют Евровидение" або " Украина все". Цікаво, що автори таких провокативних постів регулярно обкакуються (другого ж дня), але це їх, здається, не турбує Головне пукнути. І ці моральні потвори часто у топі.
  А сьогодні отримав дозу адреналіну і позитивних емоцій від наших боксерів. 
  Щ весною, з вербою!
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios