wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
    Немає нічого потворнішого за соціалістичні міста. Їхня одноманітність, сірість, безглузда плескатість пригнічує. Окові немає за що зачепитись, ряди типових пяти-, семи-, дев`ятиповерхівок нагадують черги в магазин за ковбасою за 2.20. А вже шеренги шістнадцяти і + поверхівок взагалі схожі на полчища орків у погоні за маленькою людиною. Автори фільму "Іронія долі" стьобалися над радянським типовим будівництвом недарма.
  Але сказане стосується не лише спальних районів. Цегляно-коричнева або силікатно-сіра (а тим більше шлакова) одноманітність укупі з безликими парканами вимотує душу і в так званому приватному секторі. Приватний сектор рятують лише квітучі дерева і лише навесні.
  У приступі колективізму нас привчили не виділятись, бути сірими мишками в усьому. Наше лицемірство знайшло вихід в інтер`єрах, в облаштуванні яких господар виділявся красою на власний розсуд. Як правило, багато, але все так же убого. 
  І коли я бачу все ту ж типову будівлю, яку господар пофарбував у яскраво-жовтий, лимонний або вишневий колір, я радуюсь. Вовк стрибнув за прапорці і порадував своє і ще чиєсь чиєсь око, а значить - душу.

 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios