wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
 ...Питання, звісно, риторичне. Але в моїй голові все одно не вкладається: навіщо вони брешуть? Синхронно, злагоджено ніби за командою, несуть ахінєю, в яку навряд чи повірить порядна думаюча людина. Нехай лаврови-чуркіни - їм положено за штатом, їм в сірка очей не позичати, це люди-манекени, зібрані в російському МІДі фунції. Вони за це отримують грубі гроші та інші ніштяки. Нехай простигосподи їхні ЗМІ - там клімат такий, в якому журналісти починають гавкати. 
      Але блогери? Що примушує їх брехати? - Переконання? Так переконання і брехня речі несумісні. Гроші? - які там гроші задля втрати нормального апетиту? Перспектива? - так вони й самі знають перспективи особи при тоталітарному режимі в разі той переможе. Якщо, звичайно, є хоч трохи відчуття самозбереження.
      Лише одне пояснення знаходжу: нерозвиненість відчуття людини. Інакше кажучи (прости мене, Боже!) цих людей можна називати людьми з пересторогою.
   Десь так.
    
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios