wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
 

 

       Поки що інтернет товариство млявенько розводить пари у темі переходу української мови на з кириличної на латинську графіку. Але тема визріває, і невдовзі, передбачаю, буде досить популярною.
      Перед тим як зважитися на такий кардинальний крок, треба порівняти усі за і проти. 
      Аргументи щодо переходу можна поділити на три аспекти: ідеологічний, практичний та технічний.
      Не секрет, що одним з найважливших аспектів є аспект ідеологічний. Прихильники реформи не приховують, що однією з головних цілей є відрив від москоської ідеології - а єдина кирилична графіка письма створює ментальну пастку для народів, які нею користуються, у вигляді московського духовного панування. В цьому прагматизмові немає нічого нового - адже свого часу московська ідеологічна машина працювала саме над тим, щоб знищити ментальні відмінності шляхом уніфікації на основі кириличної графіки.  Причому, не лише "братів-слов`ян" білорусів й українців, а й тюркомовних та фінноугромовних. Усе це робилося задля духовного відокремлення Третього Риму від іншого, передусім європейського, світу. Тому не варто сором`язливо корчитися у потугах "зберегти обличчя": так, головною метою реформи має бути звільнення від ідеологічних московських кайданів і наближення до європейського світу у ментальному аспекті. Як свого часу московські асимілятори не церемонилися з відмінностями української графіки від російської. І не лише графіки, а й лексики, граматики і навіть фразеології. Та це інша тема. Отже, графічна реформа має стати однією з тих, яка покликана вивільнити український менталітет від цупких імперських обіймів. 

Enter your cut contents here.     Тепер про аспект практичний.


       Кирилична графіка протягом віків зазнала численних модернізацій. З неї в різні часи, починаючи з петровських реформ і аж до 1950-х років потроху вилучалися архаїчні літери - Ъ (єр) Ь (єрь) , "ять",  "іжиця", "фіта" та інші; останнім, якщо не помиляюсь, "впав" апостроф.  Але такі зміни не змогли врятувати кириличну графіку від архаїчності і незручності. Найбільш "живучі" в кирилиці саме ті літери, які графічно збігаються з латиничними, навіть при розбіжності фонетичній. Це ще більше посилюється в епоху передових інформаційних технологій. Латиницею користуватися в сучасних умовах зручніше. І хай там як греки, грузини або вірмени - їхня графіка є їхньою справою (тут багато аспектів. в тому числі "ізоляціоністських"), а українській мові, що дуже близька до польської, чеської, словацької та інших слов`янських народів, які користуються латницею, сам бог велів перейти на неї. До того ж "Стара Європа", не призвичаєна до кириличних знаків, зможе, нарешті, сприймати нашу мову "на дотик". Адже зізнайтеся: багато вас досконало читає грецьку? - Отож.
     Технічний аспект. Як, чим, коли і т.ін. Тут перш за все треба сказати, що якщо навіть деякі тюркомовні країни успішно перейщли на латиницю (з арабської "в`язі", на хвилиночку!) - Туреччина, Азербайджан тощо, то що говорити про українську мову, перед якою приклади більш близьких народів? До того ж, користувачі Інтернету добре засвоїли "трансліт", що є ще одним аргументом за. А саме вони є інтелектуальною елітою, яка має право і обов`язок "тягнути" цей віз. Блогери, студенти, професура, вчителі, інтелектуали... Лишаються бабусі з дідусями та певний процент принципово "ненавчимих", які не користуватимуться латиницею, так само як не користуються кирилицею. Отож. проблема є, але вона розв`язується. Наприклад, я особисто уявляю собі перехід набагато швидшим і легшим, аніж здається. Звичайно, з перехідним періодом, в який дві орфографії існуватимуть паралельно.
     Розберемо графічний матеріал.
     В нашій абетці 33 літери, включаючи мертвонароджену Г (чорт забирай, не до пошуку на клавіатурі), введену заради двох десятків слів. До речі, свідчення того, що від деяких знаків треба відмовлятися.
     Отже, А Б В Г Г Д Е Є Ж З И І  Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ц Ш Щ Ю Я Ь. 
     Латиниця (англ.): A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (26 літер).
     Маємо дефіцит 7 літер. які треба буде замінити сполученнями літер. І при цьому одна латинська літера (Q) для нас непридатна, і ще одну з двох ( V, W) треба викидати за непотрібністю. Тобто. наш матеріал скорочується до 24 літер.
    Дуже просто з приголосними, які легко транслітеруються: Б - B, В - V,  Г - G,  Д - D, З - Z, К - K, Л - L, М - M, Н - N, П - P, Р - R, С - S, Т - T, Ф - F, Х - H (15 літер). Ще одна літера Ц легко транслітерується латинською С (16).
    Складності із групою непростих для графічної передачі  літер (шиплячих тощо) обходяться вживанням сполучень: Ж - ZH, Ч - CH, Ш- SH. Набільший головний біль викликає літера Щ . Передавати її аж чотирма літерами SHCH не є комфортним виходом (хоча з огляду на польську орфографію, то ще й нічогенько). Після довгих роздумів мені припало на думку передавати її сполученням двох літер. які ніколи в такому порядку в інших випадках не вживатимуться - СS.
   Голосні. З: А - A,  Е - E, І - І, О - O, У - U усе просто. Для И знаходимо відповідник Y, для Й -J.          Пом`якшені на початку складу передаємо сполученнями: Ї - JI, Ю - JU , Є - JE,  Я - JA, в середині складу IA, IU і подібно. 
    Найбільшою проблемою лишилися м`який знак і апостроф. Не впевнений, але для користі справи можна відмовитися від одного із цих знаків.  У "жертву" я приніс би м`який знак, який в усіх випадках можна передавати надрядковим апострофом. Втім, я не впевнений в правильності такої пропозиції.
   Use skladne je naspravdi ne takym vzhe j skladnym.
I hocha napysannia postscryptumu zajnialo v mene bil`she chasu. anizh zazvychaj, to ce cherez dva riady liter na klaviaturi - latynyci j kyrylyci. 
   Ne tak vzhe j skladno. Dilo zvychky. Trohy trenuvan` - i vualia.
   
Ja za! 
 "Csyro vash", Wooodooo.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios